Algemene Voorwaarden MediMaat

 

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden van MediMaat beschreven. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met MediMaat. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen en op te slaan of af te drukken, zodat u deze later nog eens kunt nalezen. 

1. Definities en toepasselijkheid   

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:

(a) MediMaat B.V.: de besloten vennootschap MediMaat, gevestigd aan de Dalsteindreef 141, 1112 XJ  te Diemen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 69526400;

(b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan;

(c) Website: de website die te vinden is via: www.medimaat.nl;

(d) Diensten: alle diensten die MediMaat aan u aanbiedt, zoals maar niet beperkt tot: een intakegesprek, begeleiding naar uw afspraak bij uw arts, vervoer naar uw afspraak, nabespreking, hulp bij het maken van een vervolgafspraak of het ophalen van medicijnen.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst die u sluit met MediMaat en op ieder gebruik dat u maakt van de Diensten van MediMaat. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als u deze schriftelijk met MediMaat heeft afgesproken. Eventuele algemene voorwaarden die u hanteert zijn niet van toepassing.

2. Inhoud van de Overeenkomst en aanmelden bij MediMaat 

2.1. MediMaat biedt u verschillende Diensten aan. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten meldt u zich aan via het registratieformulier op de Website of via het platform van Duxxie (met een terugbelverzoek) of via de telefoon.

Met het invullen en het versturen van het registratieformulier sluit u een overeenkomst met MediMaat, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.

2.2. U bent verplicht om bij uw aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan om iemand anders dan uzelf aan te melden (tenzij u daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van die persoon). 

2.3. U mag zich alleen aanmelden op de Website indien u 16 jaar of ouder bent. Verder mag u zich alleen registreren als u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bedrijven en eenmanszaken zich niet mogen aanmelden, tenzij daarvoor door MediMaat aparte schriftelijke toestemming is gegeven.

2.4. MediMaat heeft het recht uw aanmelding te weigeren indien u niet aan de regels in deze Algemene Voorwaarden voldoet en/of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren. 

3. De Diensten

3.1. Indien u MediMaat inschakelt om diensten te leveren bent u verplicht om MediMaat alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om in te kunnen gaan op uw vraag. U geeft MediMaat dan het recht deze informatie op te slaan en te bewaren voor zover dat nodig is om de overeenkomst die MediMaat met u heeft uit te voeren, back ups te maken of het bijhouden van de administratie van MediMaat.

3.2. U bent ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat MediMaat de uitvoering van de Diensten uitbesteedt aan bij haar aangesloten studenten. Deze studenten worden door MediMaat zorgvuldig geselecteerd en door MediMaat verplicht tot geheimhouding van alle informatie die u (zowel mondeling of schriftelijk) aan hen verstrekt. 

3.3. Wanneer u vervoersdiensten bij MediMaat besteld zult u alle in redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies van de student opvolgen. U zult zich onthouden van beschadiging en/of verontreiniging van de auto. De student is verplicht u naar uw bestemming te brengen, zorgvuldig met uw persoonlijke eigendommen en/of handbagage om te gaan en u behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van uw eigendommen en/of handbagage.
 

4. Privacy en persoonsgegevens

4.1. MediMaat gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring, welke hier https://www.medimaat.nl/privacy-statement te vinden is. 

5. Annuleren

5.1. U kunt iedere bij MediMaat bestelde Dienst uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Dienst kosteloos annuleren door dit telefonisch bij ons door te geven. Indien u niet tijdig annuleert is MediMaat gerechtigd kosten daarvoor in rekening te brengen.

6. Betaling

6.1. De prijzen voor de Diensten zijn per Dienst vermeld op de Website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

6.2. MediMaat zal u na afloop van de Dienst een factuur sturen. De betalingstermijn bedraagt dertig (30) dagen. Indien u niet binnen de aangegeven betalingstermijn het verschuldigde bedrag aan MediMaat heeft betaald zal MediMaat u een aanmaning sturen. Indien u niet aan de tweede betaaltermijn voldoet bent u in verzuim en is MediMaat gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.

6.3. MediMaat is altijd gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen gelden uiteraard niet met terugwerkende kracht.

 

7.Disclaimer

7.1. De Diensten van MediMaat en/of de informatie die verstrekt wordt door de door haar ingeschakelde studenten omvatten niet het geven van enig medisch advies en zijn niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en/of zorg verlenende instanties, medisch specialisten, huisartsen, spoedeisende hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De Diensten en informatie die u door MediMaat en/of door haar ingeschakelde studenten worden geleverd kunnen in geen geval gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. Dit betekent dat u geen diagnostische of therapeutische waarde kunt hechten aan de informatie van MediMaat voor uw eigen medische situatie. De Diensten die MediMaat u aanbiedt dienen slechts ter ondersteuning van het contact tussen u en uw zorgverlener en/of behandelend arts en de adviezen die u van deze zorgverlener en/of behandelend arts ontvangt. Het gebruik van de Diensten en de informatie die MediMaat en/of haar studenten aan u verstrekken en eventuele beslissingen, die u op basis van deze informatie neemt, zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Raadpleeg altijd uw arts of een andere bevoegde zorgverlener, wanneer u gezondheidsklachten heeft of als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies. Bij acute gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen of bel 112.
 

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van MediMaat voor alle schade die u lijdt in verband met de overeenkomst die u sluit met MediMaat, is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van MediMaat daarvoor uitkeert.

8.2. MediMaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Diensten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Mocht MediMaat wel op grond van dwingend recht aansprakelijk worden gehouden jegens u, dan is MediMaat uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die u lijdt als gevolg van een aan MediMaat toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van MediMaat is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de prijs die u voor de betreffende Dienst heeft betaald en in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 100,-. Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld: (i) materiële schade aan zaken; (ii) schade veroorzaakt door dood of letsel ten gevolge van een ongeval dat u in verband met en tijdens het uitgevoerde vervoer door MediMaat is overkomen tenzij het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige bestuurder niet heeft kunnen vermijden en waarvan de bestuurder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen (ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; (iv) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade. Iedere aansprakelijkheid van MediMaat voor alle andere dan directe schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, is uitgesloten. Met gevolgschade wordt bedoeld, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.

8.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade steeds zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MediMaat meldt.

8.4. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor (de inhoud van) alle berichten en andere informatie die u aan MediMaat of aan haar studenten verstrekt en u bent zelf aansprakelijk voor alle schade die MediMaat of anderen daardoor lijden.

8.5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MediMaat vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. De informatie die op de Website te vinden is, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van MediMaat. Dit houdt in dat u deze informatie niet zonder toestemming van MediMaat mag kopiëren of openbaar maken. Als u twijfelt of u bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de MediMaat.

10. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

10.1. MediMaat heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden zal MediMaat u altijd ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging en de inhoud van die wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de Website, een e-mail of haar nieuwsbrief.  

 

10.2. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan kunt u de overeenkomst met MediMaat beëindigen. Indien u voor het ingaan van de wijziging van de Algemene Voorwaarden uw overeenkomst niet heeft beëindigd, dan gaat u akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Algemene Voorwaarden op de overeenkomst die u heeft met MediMaat van toepassing.

11. Overige bepalingen

11.1. Als een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan. Partijen (MediMaat en u) zullen in dat geval een bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij wat oorspronkelijk in de bepaling stond en bij wat in de rest van de algemene voorwaarden is afgesproken.

 

11.2. MediMaat heeft het recht om derden (zoals andere bedrijven) in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met u sluit, zonder dat ze daarvoor uw toestemming hoeft te vragen. MediMaat kan bijvoorbeeld een derde partij inschakelen voor het verwerken van betalingen.

 

11.3. MediMaat heeft het recht om de overeenkomst die zij met u sluit over te dragen aan een derde partij en zal u daarover informeren.

12. Klachten en geschillen

12.1. Klachten neemt MediMaat heel serieus. U kunt uw klacht mailen aan [mailadres] of telefonisch doorgeven via [nummer]. MediMaat zal zich inspannen om samen met u te zoeken naar een redelijke oplossing van uw klacht.

12.2. Op de overeenkomst die u sluit met MediMaat, de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die in verband daarmee ontstaan is Nederlands recht van toepassing en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

020-2440979