fbpx

Algemene voorwaarden MediMaat B.V.

De besloten vennootschap MediMaat B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69526400 en is gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 334L, 1053NJ te Amsterdam.

 

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door MediMaat B.V..

3. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon, die op basis van een overeenkomst met MediMaat B.V. door MediMaat B.V. ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

4. Uitzending: de Overeenkomst waarbij Arbeidskrachten (zijnde werknemers) in de zin van titel 10 van boek 7 BW, werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

5. Diensten: de Diensten die MediMaat B.V. aanbiedt betreft het uitzenden van Arbeidskrachten bij Opdrachtgevers.

6. MediMaat B.V.: de besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en biedt Diensten aan Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die MediMaat B.V. heeft aangesteld en/of projecten aan MediMaat B.V. heeft verleend voor Diensten die door MediMaat B.V. worden uitgevoerd en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met MediMaat B.V. en onder diens leiding en toezicht Arbeidskrachten in het kader van een uitzendovereenkomst Werkzaamheden laat uitvoeren.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en MediMaat B.V., alsmede voorstellen van MediMaat B.V. voor Diensten die door MediMaat B.V. aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door MediMaat B.V..

9. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op alle Werkzaamheden die Arbeidskracht onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MediMaat B.V., elke Overeenkomst tussen MediMaat B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door MediMaat B.V. wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MediMaat B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met MediMaat B.V. is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door MediMaat B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbiedingen zijn in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzingen op grond van de CAO die van toepassing is op de Arbeidskracht of overige wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving). Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

3. MediMaat B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft MediMaat B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor MediMaat B.V. gegronde reden te weigeren.

4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

6. Oplevertijden in het Aanbod van MediMaat B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht MediMaat B.V. niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van MediMaat B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan MediMaat B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. MediMaat B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke overeenkomst die met MediMaat B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan MediMaat B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met MediMaat B.V. is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die MediMaat B.V. van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als MediMaat B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover MediMaat B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van MediMaat B.V. tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van MediMaat B.V. is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als MediMaat B.V. kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is MediMaat B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. MediMaat B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. MediMaat B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan MediMaat B.V. de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door MediMaat B.V. aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. MediMaat B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de diensten is MediMaat B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor MediMaat B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. MediMaat B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt MediMaat B.V. Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is MediMaat B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door MediMaat B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft MediMaat B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door MediMaat B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MediMaat B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. MediMaat B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is MediMaat B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MediMaat B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. MediMaat B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is MediMaat B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MediMaat B.V..

4. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.

5. MediMaat B.V. verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij het uitzenden van de Arbeidskrachten stelt MediMaat B.V. de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

6. Opdrachtgever is verplicht MediMaat B.V. vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat MediMaat B.V. die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar geplaatste Arbeidskrachten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. MediMaat B.V. is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

7. Opdrachtgever staat er voor in dat de werklocatie in zodanige staat verkeert, dat Arbeidskrachten ongehinderd de werkzaamheden kunnen verrichten en/of voortzetten. De locatie dient in ieder geval te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden conform de in de branche geldende normen (een en ander conform de geldende normen en wet- en regelgeving inzake de arbeidsomstandigheden van toepassing binnen de onderneming van Opdrachtgever waar de Arbeidskrachten te werk worden gesteld).

 

Artikel 8 Aanvullende Werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. MediMaat B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende Werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van MediMaat B.V., MediMaat B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende Werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. MediMaat B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door MediMaat B.V. opgestelde urenregistratie(nacalculatie), tenzij anders overeengekomen.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door MediMaat B.V. ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Indien sprake van spoedwerkzaamheden en MediMaat B.V. met spoed een Kandidaat voor Opdrachtgever dient te werven, rekent MediMaat B.V. het spoedtarief.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. MediMaat B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor MediMaat B.V., worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van MediMaat B.V..

11. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door MediMaat B.V. ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal MediMaat B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien MediMaat B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. MediMaat B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal MediMaat B.V. de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van MediMaat B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever MediMaat B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien MediMaat B.V. op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. MediMaat B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor MediMaat B.V. gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. MediMaat B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. MediMaat B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om MediMaat B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat MediMaat B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 Overmacht

1. MediMaat B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van MediMaat B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van MediMaat B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan MediMaat B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van MediMaat B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van MediMaat B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. MediMaat B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is MediMaat B.V. aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan MediMaat B.V. kenbaar heeft gemaakt en MediMaat B.V. expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van MediMaat B.V., is MediMaat B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever MediMaat B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en MediMaat B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat MediMaat B.V. in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van diensten door MediMaat B.V. leidt tot aansprakelijkheid van MediMaat B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens MediMaat B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. In elk geval is de aansprakelijkheid van MediMaat B.V. beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. MediMaat B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. MediMaat B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. MediMaat B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten bij Opdrachtgever of aan derden.

7. MediMaat B.V. is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en MediMaat B.V. voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht.

8. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door MediMaat B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van MediMaat B.V..

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is MediMaat B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in MediMaat B.V. haar eigen advies.

10. MediMaat B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MediMaat B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van MediMaat B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MediMaat B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van MediMaat B.V..

 

Artikel 15 Geheimhouding

1. MediMaat B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan MediMaat B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door MediMaat B.V. is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door MediMaat B.V. opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht MediMaat B.V. steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien MediMaat B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en MediMaat B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is MediMaat B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door MediMaat B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van MediMaat B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal MediMaat B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van MediMaat B.V. is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen MediMaat B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 16 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan MediMaat B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan MediMaat B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MediMaat B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door MediMaat B.V. geplaatste Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door MediMaat B.V. nadrukkelijk aanbevolen.

 

Artikel 17 Verbod overname Kandidaten en Arbeidskrachten

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediMaat B.V. en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Arbeidskrachten van MediMaat B.V. in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Arbeidskrachten, vanaf het moment dat MediMaat B.V. ten behoeve van Opdrachtgever Arbeidskrachten heeft geplaatst, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.

2. Ook ingeval van het doorlenen van Arbeidskrachten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met MediMaat B.V., en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

4. Het Overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en MediMaat B.V.. Indien een Arbeidskracht voor een aansluitende periode meer dan 1040 uren voor Opdrachtgever heeft gewerkt, kan Opdrachtgever aanspraak maken op overname, tegen nader overeen te komen kosten.

 

Artikel 18 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van MediMaat B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@medimaat.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MediMaat B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. MediMaat B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen MediMaat B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. MediMaat B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen MediMaat B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

DEEL I AANVULLENDE VOORWAARDEN UITZENDING ARBEIDSKRACHTEN

 

Artikel 20 Uitvoering uitzending

1. MediMaat B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Arbeidskracht beschikbaar is voor de duur van de met MediMaat B.V. gesloten overeenkomst. MediMaat B.V. garandeert echter niet dat de Arbeidskracht gedurende de volledige duur van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn. Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingtermijn, een Arbeidskracht kan worden vervangen. MediMaat B.V. zal in geval van vervanging van een Arbeidskracht haar uiterste best doen om de Arbeidskracht te vervangen door een Arbeidskracht die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.

2. De te verrichte Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing, toezicht en leiding van Opdrachtgever. Indien en voor zover de door de Arbeidskrachten verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor de Arbeidskracht is geplaatst, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden alvorens de aanvang van de Overeenkomst nader te worden vastgesteld. De opvatting en ervaring van MediMaat B.V. omtrent welke Werkzaamheden tot de gebruikelijke en aanverwante Werkzaamheden behoren, is hierbij leidend. Een en ander dient in overleg te worden vastgesteld.

3. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen Arbeidskrachten gehouden is. Opdrachtgever dient voor zover de aard van de Werkzaamheden dit vereist in ieder geval zorg te dragen voor de constante aanwezigheid van een degelijke supervisie of leidinggevende.

4. Opdrachtgever is gehouden de Arbeidskracht actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.

5. Opdrachtgever is jegens Arbeidskracht en MediMaat B.V. verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

6. Indien dit voor de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vereist, is Opdrachtgever verplicht Arbeidskracht te voorzien van beschermende kleding (zoals een overall) en stofmaskers of andere adembescherming en materialen.

7. Opdrachtgever beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Opdrachtgever niet aan voorgaande verplichting voldoet, is MediMaat B.V. gerechtigd de ter beschikking stelling van Arbeidskrachten op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoud de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

8. De werkomgeving dient te allen tijde conform de normen en gebruiken als nader bepaald in de VGM Checklist Aannemers met betrekking tot de (petro-)chemie te verkeren, voor zover Opdrachtgever werkzaamheden verricht in de (petro-)chemie.

9. Opdrachtgever zal voor zover de werkzaamheden dit vereisen de Arbeidskrachten voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen) en erop toezien dat die correct worden gebruikt.

 

Artikel 21 Prijzen en betaling

1. De prijzen die MediMaat B.V. hanteert, zijn te allen tijde conform de van toepassing zijnde CAO (Opdrachtgeversbeloning). Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden (06.00 – 18.00 uur) en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een (onregelmatigheids)toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte.

2. Indien MediMaat B.V. of Arbeidskracht op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals doch niet beperkt tot parkeerkosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorberekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.

3. Facturatie vindt plaats aan de hand van door MediMaat B.V. of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenregistratie (tijdverantwoordingsformulieren). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna wekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. Indien de door Arbeidskracht gemaakte reis naar de locatie van de betreffende Opdracht meer dan 30 kilometer bedraagt vanaf het vestigingsadres van MediMaat B.V. bedraagt, komen de reiskosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De reiskosten bedragen 0,33 cent per kilometer en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd. Indien de reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden naast de reiskosten per kilometer tevens reisuren ter hoogte van het overeengekomen uurtarief berekend.

 

Artikel 22 Beperking van aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de leiding over en het toezicht op de door MediMaat B.V. ter beschikking gestelde Arbeidskrachten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken (gereedschap, werkmateriaal) om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Arbeidskracht wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden. Opdrachtgever is krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk voor deze schade.

2. Het loon wordt door MediMaat B.V. aan Arbeidskrachten uitgekeerd conform de ABU-cao (Algemene Bond Uitzendondernemingen), waarbij MediMaat B.V. het daarin bepaalde omtrent de Opdrachtgeversbeloning dient toe te passen. Opdrachtgever dient MediMaat B.V. voorafgaand aan de eerste uitvraag te informeren omtrent de geldende en correcte Opdrachtgeversbeloning die wordt toegepast. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de beloningsregeling bij Opdrachtgever, dient Opdrachtgever MediMaat B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Eventuele schade ten gevolge van het niet, niet correct of niet tijdig doorgeven van de geldende Opdrachtgeversbeloning komt voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdrachtgever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens MediMaat B.V., alsmede de door MediMaat B.V. ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens MediMaat B.V. gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door MediMaat B.V. aangestelde Arbeidskrachten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

4. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door MediMaat B.V. ter beschikking gestelde Arbeidskrachten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie als MediMaat B.V. per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever voor de door MediMaat B.V. ter beschikking gestelde Arbeidskrachten een adequate verzekering afsluit. MediMaat B.V. zal Opdrachtgever in een dergelijk geval tijdig op de hoogte stellen. De door Opdrachtgever afgesloten verzekering dient alvorens de Overeenkomst tot stand komt, door MediMaat B.V. te worden goedgekeurd.

6. Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

 

Artikel 23 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door MediMaat B.V. nadrukkelijk aanbevolen.

2. MediMaat B.V. is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

3. Opdrachtgever vrijwaart MediMaat B.V. van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 24 Opschorting door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van Arbeidskrachten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Arbeidskracht anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld en MediMaat B.V. jegens de Arbeidskracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Arbeidskracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan MediMaat B.V. het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.